Cyfleoedd Cyfartal / Equal Opportunities

Yn ein hysgol rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb cyfle, gan gefnogi perthynas dda rhwng pob aelod o gymuned yr ysgol a dileu gwahaniaethu anghyfreithlon.  Caiff pob plentyn ei werthfawrogi waeth beth fo’i hil na’i ryw – caiff pawb yr un chwarae teg. Atgyfnerthir hyn ym   mholisi Cyfle Cyfartal yr ysgol.

At our school we are committed to promoting equality of opportunity, supporting good relations between all members of the school community and eliminating unlawful discrimination. All pupils are appreciated equally. These aims are strengthened in the school’s ‘Equal Opportunities Policy’.