Ymddygiad / Behaviour

Mae’n bwysig fod disgyblion yn dysgu ymddygiad priodol a’u bod yn ymwybodol o’r effaith mae eu hymddygiad yn ei gael ar eraill. Mae disgyblaeth felly’n cael ei seilio ar berthnasau cadarnhaol ac ar  disgwyliad y bydd disgyblion yn dilyn rheolau’r ysgol.

Gwella hunanddelwedd a hyder disgyblion yw’r egwyddor arweiniol ar gyfer pob aelod o’r staff yn ein  hymdrechion i hyrwyddo ymddygiad da. Mae’r ysgol wedi mabwysiadu’r model Disgyblaeth Bendant sy’n atgyfnerthu’n strategaeth a’n polisi rheoli ymddygiad.

Ymgynghorir â’r rhieni’n gynnar os oes pryderon ynglyn ag ymddygiad disgybl ac rydyn ni’n annog rhieni i gysylltu â’r ysgol os ydyn nhw’n poeni am ymddygiad eu plentyn yn y cartref.

Mae bwlio’n fater gaiff sylw staff, llywodraethwyr a disgyblion yr ysgol ac ni chaiff ei oddef. Os ydych chi’n teimlo fod gan eich plentyn unrhyw broblem yn ymwneud ag ymddygiad fe’ch anogir i gysylltu â’r ysgol gynted ag y bo modd fel y gellir cymryd y camau priodol.

It is important that pupils learn appropriate behaviour and that they are aware of the effect that their behaviour has on others. Discipline is, therefore, based on positive relationships and on an expectation that   pupils will follow the schools’ basic rules. 

Improving pupils’ self-image and confidence is the guiding principle for all members of staff in our efforts to   promote good behaviour. Parents are consulted at an early stage if there are concerns regarding a pupil’s behaviour and we encourage parents to contact the school should they be worried about their child’s behaviour at home.

Bullying is an issue which is addressed by the staff, governors and pupils at the school and will not be tolerated. If you feel that your child has a problem with any issue relating to behaviour you are urged to contact school as soon as possible so that appropriate action can be taken. 

Children-15