Presenoldeb / Attendance

Rydyn ni’n awyddus iawn i annog presenoldeb da ac rydyn ni’n gweithio’n agos gyda rhieni i geisio sicrhau hyn. Mae prydlondeb a presennoldeb yn hynod o bwysig i ni ac yn hafodol i ddisgyblion os am lwyddo.Os ydych chi’n bwriadu cadw’ch plentyn i ffwrdd o’r ysgol oherwydd nad yw ef/hi yn teimlo’n iawn, fe fydden ni’n gofyn i chi un ai ffonio’r ysgol neu roi gwybod i ni’n ysgrifenedig. Rydyn ni’n gweithredu system cyswllt diwrnod cyntaf lle cysylltir â rhieni os nad ydyn ni wedi derbyn gwybodaeth ynglyn ag absenoldeb.

Mae’n rhaid i’r ysgol hysbysu’r Awdurdod Lleol os yw disgybl yn colli’r ysgol yn rheolaidd.

Dylid osgoi gwyliau teuluol yn ystod y tymor ac ni ellir eu hawdurdodi . Gofynnir i rieni wneud cais am y caniatâd priodol oddi wrth yr ysgol gan lenwi’r daflen isod.

We are very keen to encourage good attendance and we work closely with parents to this end.  Punctualiy and attendance is vitally important if we are to develop pupils to achieve to their full potential. If you intend to keep your child away from school because he/she is not well, we would ask that you to either telephone the school or notify us in writing. We operate a first day contact system in which parents are contacted if we have not received information regarding an absence.

The school is obliged to inform the Local Authority if a pupil is failing to attend school regularly.

Family holidays during term time should be avoided.

Parents are asked to request the appropriate approval form from the school by filling in the form below.

Llythyr Cais Gwyliau 2017.2018