Ein Ysgol

Our School

Ein Nôd...

Ein nôd yn Ysgol Gyn- radd Henllan yw darparu amgylchedd hapus a diogel ble mae pob unigolyn yn cael ei werthfawrogi a’i glodfori. Anelir at sicrhau cyd-bwysedd rhwng cyflawniad academaidd a dablygiad sgiliau personol, er mwyn sicrhau unigolyn cyfrifol a hyderus yn ei gymuned.

Rydym yn anelu i ddarparu addysg o’r radd flaenaf, yn adlewyrchu anghenion pob disgybl gan alluogi pob unigolyn i gyrraedd ei lawn botensial.

Our Aim...

Our aim is to provide a happy and safe environment whereby each individual is appreciated and praised. A balance between academic success and development of sound personal skills is strived for; so as to develop a confident and responsible individual within his / her community.

We aim to provide a high standard of education that reflects the needs of each individual pupil enabling each one to reach his / her full potential.

Am ein Hysgol

Ysgol Gymraeg yw Ysgol Henllan gyda disgyblion o bentrefi Henllan, Trefnant, Llanelwy a Dinbych yn mynychu’r ysgol. Addysgir y disgyblion drwy gyfrwng y Gymraeg o’r Dosbarth Meithrin i Flwyddyn 6, gan gyflwyno Saesneg fel pwnc ym Mlwyddyn 3.Ar hyn o bryd mae 60 disgybl yn derbyn addysg amser llawn yn yr ysgol a 7 disgybl rhan amser yn y Dosbarth Meithrin bum bore’r wythnos.


Yr ydym yn ymfalchïo yn yr adeilad pwrpasol a thiroedd yr ysgol - maent o’r safon uchaf. Mae gennym adnoddau Technoleg Gwybodaeth a Chwaraeon newydd a chynhwysfawr; ac ardal tu allan gwerth chweil ar gyfer y Cyfnod Sylfaen.

About our School

Ysgol Henllan is a Welsh medium school with pupils from Henllan, Trefnant,  St.Asaph and Denbigh attending daily. Pupils are taught through the medium of Welsh from the Nursery class up to Year 6. English is introduced as a subject in Year 3.


At present there are 60 full time pupils and 7 part time Nursery pupils (5 mornings a week) at the school.We are extremely proud of our purposely adapted school building and extensive grounds - indeed they are of the highest standard. Investment has been made to upgrade the ICT provision at the school with the current computer and tablet technology. The Sports equipment and areas are all of a high standard with specialized P.E. tuition for the pupils weekly. As part of the Foundation Phase the outside areas have been developed to incorporate the skill based elements of the curriculum.
We aim to provide a high standard of education that reflects the needs of each individual pupil enabling each one to reach his / her full potential.