Chwaraeon / Sports Activities

Mae Addysg Gorfforol yn chwarae rhan bwysig ym mywyd yr ysgol. Mae disgyblion yn datblygu sgiliau mewn gemau, gymnasteg, dawns, athletau a nofio. Mae datblygu ymwybyddiaeth o iechyd a ffitrwydd yn thema ganolog. Rydyn ni’n amcanu i ddarparu cyfleon addas i’n disgyblion i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon, rhai cystadleuol a rhai sydd ddim yn gystadleuol. Mae nofio’n cael ei ddysgu i ddisgyblion Blwyddyn 3, 4, 5 a 6 am dymor ar y tro.

IMG_1119

Physical Education plays a big part in school life. Pupils develop skills in games, gymnastics, dance, athletics and swimming. The development of awareness of health and fitness is a central theme. We aim to provide our pupils with appropriate opportunities to take part in a variety of sporting activities both competitive and non-competitive. Swimming is taught to pupils in Year 3, 4, 5 and 6 for a term every year.