Cwricwlwm / Curriculum

Yr ydym yn darparu Cwricwlwm eang sydd yn cynnwys ac yn datblygu pob disgybl i’w llwyr botensial yma yn Ysgol Henllan.

Dysgir disgyblion y Dosbarth Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 drwy ddull ‘Y Cyfnod Sylfaen’; a seilir gwricwlwm Blwyddyn 3,4,5, a 6 ar Gwricwlwm Cenedlaethol 2008.Seren

Yn y Cyfnod Sylfaen mae chwe Maes Addysgu:

 1. Datblygiad Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu
 2. Datblygiad Mathemategol
 3. Datblygiad Personol a Chymdeithasol
 4. Datblygiad Corfforol
 5. Datblygiad Creadigol
 6. Datblygiad Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Cyfnod Allweddol 2

 •  Dysgir Cymraeg
 • Saesneg
 • Mathemateg
 • Gwyddoniaeth
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Dylunio a Thechnoleg
 • Hanes
 • Daearyddiaeth
 • Cerdd
 • Celf
 • Addysg Gorfforol
 • Addysg Grefyddol.

Dysgir y plant mewn ystod o ffyrdd e.e. dosbarth gyfan, grwpiau bach, parau a fesul unigolyn.

 

We provide a broad Curriculum that is inclusive to all and that develops each pupil to his / her arwyr-600x400full potential.

The pupils in the Nursery, Reception, Year 1 and 2 are taught  through the Foundation Phase      methodology; and the curriculum for Year 3,4,5 and 6 is based on the 2008 National Curriculum.

There are six areas of learning in the Foundation Phase:

 1. Language, Literacy and Communication. Development
 2. Mathematical Development
 3. Personal and Social Development
 4. Physical Development
 5. Creative Development
 6. Knowledge and Understanding of the World

Key Stage 2

Every subject of the National Curriculum is taught at the school: 

 • Welsh
 • English
 • Mathematics
 • Science
 • Information Technology
 • History
 • Geography
 • Music
 • Art
 • Physical Education
 • Religious Studies

Pupils are taught in a variety of styles – whole class, small groups, pairs and individuals.