Llythyr Cais Gwyliau 2017.2018

Rhaid i’r rhiant/gwarcheidwad lenwi’r ffurflen yma a’i hanfon at Swyddfa’r Ysgol o leiaf 4 wythnos cyn y cyfnod o absenoldeb y mae’n gofyn amdano. Mae’r Awdurdod Lleol a’r ysgol yn cynghori rhieni yn gryf na ddylai disgyblion fynd ar wyliau yn ystod tymor yr ysgol. Dim ond yr ysgol sydd â’r hawl i gymeradwyo absenoldeb.  

Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd eich cais am wyliau yn cael ei gymeradwyo – bydd pob cais yn cael ei ystyried ar ei rinweddau ei hun, ac mae’n bosibl y caiff ei wrthod. 

This form is to be completed by the parent/carer and forwarded to the School Office not less than four weeks prior to the period of absence required. The local authority and school strongly advises parents that pupils should not take holidays in term time.  Approval of absence is entirely at the discretion of the school. 

Please do not assume that your holiday request will be authorised – each request will be considered on its own merits and may be unauthorised.