Yn unol ac arweiniad Llywodraeth Cymru rwyf yn eich hysbysu ein bod yn defnyddio ein Grant Amddifadedd Disgyblion eleni ar gyfer targedu safonau Llythrennedd a Rhifedd disgyblion.

In line with Welsh Government guidance I inform you that we will be utilizing our Pupil Deprivation Grant to target Literacy and Numeracy standards.

Mr G M Jones