YGH_ConnectedMae’n bleser o’r mwyaf gennyf gyflwyno gwefan Ysgol Gynradd Henllan.

Rydym yn ymfalchïo yn ein ysgol hapus a chartrefol lle caiff pob unigolyn ei barchu a’i werthfawrogi. O fewn yr amgylchedd braf yma rydym yn sicrhau addysg o’r radd uchaf gan gynnig amrediad o gyfleoedd i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ein dysgwyr.

Cymraeg yw iaith feunyddiol yr ysgol; gyda’r disgyblion yn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg o’r dosbarth Meithrin ymlaen. Bydd Saesneg, fel pwnc, yn cael ei gyflwyno i’r disgyblion ym Mlwyddyn 3 pan fydd y disgyblion yn 7 oed. Yr ydym yn darparu cyfleoedd cyfoethog er mwyn datblygu ein disgyblion i fod yn ddinasyddion dwy ieithog hyderus.
Rwy’n siŵr y bydd eich plentyn yn hapus iawn yn ein hysgol a byddant yn ffynnu yn ein cyfoethogi, amgylchedd addysgol

Edrychwn ymlaen i gyd-weithio’n hapus dros y blynyddoedd i ddod.

Gethin M Jones
Pennaeth

It gives me great pleasure to present Ysgol Gynradd Henllan’s Website.

We are proud of our happy and homely school whereby every individual is respected and appreciated. Within our school we ensure education of a high standard and offer a wide range of opportunities for our pupils to develop their information and skills.

Welsh is the daily language of the school; with the children receiving their education through the Welsh medium from the Nursery class up to Year 6. English is formally taught in Year 3 when pupils are 7 years old. We ensure an enriched environment whereby our pupils become fluent bilingual citizens.

I’m sure your child will be very happy at our school and will thrive in our enriched, educational environment.

As staff we look forward to working together happily for many years to come.

Gethin M Jones
Headteacher